LOGO2
image

Legislativní přehled

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

§53 – definuje pracovnělékařské služby (PLS)
§54 – upravuje vyloučení svobodné volby lékaře při PLS
§55 – vymezuje povinnosti zaměstnavatele
§57 – stanovuje povinnosti poskytovatele

Vyhláška č.79/2013Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

§ 10 - vstupní prohlídka
§ 11, § 12 periodická a mimořádná preventivní prohlídka, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci
§ 13, § 14 výstupní a následná prohlídka

Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění

§32 - vstupní lékařská prohlídka před vznikem pracovního poměru
§41 - převedení na jinou práci (posouzení zdravotní způsobilosti k vykonávaní práci při změně pracovní způsobilosti) v §94 - noční práce
§101, §102 - předcházení ohrožení života a zdraví při práci
§103 - povinnosti zaměstnavatele – informace o kategorizaci prací, o zdravotnickém zařízení, které poskytuje pracovnělékařskou péči, pracovnělékařské prohlídky.
§104 - poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
§105 - povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání
§106 - povinnost zaměstnanců podrobit se preventivním prohlídkám
§108 - povinnost zaměstnavatele informovat o zajišťování závodní preventivní péče
§224 - tvorba pracovních podmínek
§247 - lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

§92 - ukládání pokut při neplnění povinností uložených zákonem
Uvedený legislativní přehled je informativní a neobsahuje všechny legislativní normy v oblasti pracovnělékařských služeb